Regulamin Strony Internetowej Juglo pl.

 1. Postanowienia Ogólne:

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki , na których Użytkownicy niniejszej Strony Internetowej (Strona Internetowa Juglo pl) mogą stać się jej użytkownikami, zasady jej funkcjonowania, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Juglo Ltd. oraz zasady i warunki na jakich odbywać się będzie sprzedaż Produktów (warunki umów sprzedaży), a w szczególności prezentowania Produktów, ich zamawiania, opłacania, doręczania, zwracania i reklamowania, a także zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Użytkowników jak i przez Juglo Ltd.

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej Juglo pl. odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin a także stanowiące załącznik do Regulaminu: Zasady i Warunki Sprzedaży, Polityka Prywatności,
 2. W niniejszym Regulaminie następujące pojęcia oznaczają:
 1. Juglo Ltd. - Firma Juglo Ltd. z siedzibą w Szkocji pod adresem Unit E, 1 Glenburn  Street, East Kilbride, G 74 5BA, zarejestrowana pod numerem 648549 w Sądzie Rejestrowym w Glasgow, o kapitale zakładowym 100.000 £, właściciel i Zarządzający stroną internetową Juglo pl. Pozostałe dane oraz zasady kontaktu dostępne na stronie kontaktowej support@juglo.com
 2. Użytkownik – Sprzedający lub Kupujący Produkty za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl.
 3. Sprzedający – Osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wystawiająca w celu sprzedaży swoje Produkty na Stronie Internetowej Juglo pl. w oparciu o umowę z Juglo Ltd. i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Kupujący lub Klient - Osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przeglądająca oferty Sprzedających zamieszczone na Stronie Internetowej Juglo pl. oraz kupująca Produkty od Sprzedających za pośrednictwem Strony internetowej Juglo pl., w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Produkty – Towary handlowe (wyłącznie nowe) oraz usługi oferowane przez Sprzedających za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, a w ostatecznie stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży.
 6. Produkty Zakazane – Towary handlowei usługi wyłączone z możliwości  ich oferowania do Sprzedaży na Stronie Internetowej Juglo pl. szczegółowo wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Strona Internetowa Juglo pl. – Stanowiąca własność Juglo Ltd. platforma internetowa umożliwiająca oferowanie Produktów przez Sprzedających , ich prezentację i reklamę, a także zawieranie umów sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi , a także dokonywanie płatności przez Kupujących na rzecz Sprzedających za zakupione za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. Produkty oraz dokonywanie zwrotów jak zgłaszanie reklamacji. W niniejszym Regulaminie nazywana jest też „Stroną”.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Umowa korzystania ze Strony Internetowej – umowa zawarta pomiędzy Juglo Ltd a Sprzedającym dotycząca dostępu i zasad korzystania ze Strony Internetowej Juglo pl. , a w szczególności zasad uczestnictwa Sprzedającego w tej Stronie Internetowej w tym zasad prezentowania i oferowania Produktów Sprzedającego, zasad i warunków na jakich odbywać się będzie sprzedaż Produktów, ich wysyłanie i doręczanie do Klientów, zasad reklamacji i zwrotów oraz zasad odpowiedzialności stron, a także zasad płatności. Umowa zawierana jest wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. poprzez zakładkę „Zostań Sprzedawcą”. Po weryfikacji danych Sprzedającego przez Juglo Ltd. , Sprzedający otrzyma indywidualne hasło umożliwiające mu korzystanie ze Strony.
 10. Rejestracja – Proces zawarcia umowy pomiędzy Juglo Ltd a Sprzedającym oraz uzyskania przez Sprzedającego dostępu do Strony Internetowej Juglo pl. a w szczególności przyznanego Sprzedającemu indywidualnego Panelu Sterowania Sprzedawcy (SCP).
 11. Panel Sterowania Sprzedającego (SCP)- Indywidualnie dedykowany dla Sprzedającego Panel Sterowania , na którym Sprzedający może zamieszczać, aktualizować i przeglądać szczegółowe informacje o oferowanych Produktach i składanych zamówieniach, dokonanych płatnościach, umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klientów, przeglądanie reklamacji, przeglądanie historii sprzedaży, przeglądanie i aktualizowanie poziomami zapasów, przeglądanie raportów wydajności, a także zarządzanie subskrypcją i obsługą opinii Klientów.
 12. Dostawa – faktyczne dostarczenie Produktu przez Sprzedającego na rzecz Kupującego liczona w dniach roboczych wskazanych w ofercie Sprzedającego. Za dzień roboczy traktowany będzie dzień powszedni za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych obowiązujących w Polsce.
 13. Cena Produktu- cena Produktu podana przez Sprzedającego w SCP, która musi zawierać w sobie wszelkie koszty (koszty przesyłki, opakowania, doręczenie, cła, opłaty przewozowe, ubezpieczenie, itp.) oraz podatki (w tym Vat). Cena musi być wyrażona w PLN. Jeżeli Sprzedający obciążać będzie Kupujących dodatkowymi kosztami dostawy to winien wyraźnie to wskazać w swojej ofercie.
 14. Konsument- Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedającym, będącym przedsiębiorcą, czynności prawnej (umowy Sprzedaży Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą Kupującego.
 1. Ogólne zasady współpracy.

 1. Juglo Ltd jedynie udostępnia Użytkownikom Stronę Internetową Juglo pl. jako platformę internetową służącą oferowaniu, wystawianiu, reklamowaniu i sprzedaży Produktów przez Sprzedających na rzecz Kupujących, a także dokonywania płatności, zgłaszania reklamacji Produktów, dokonywania zwrotu produktów oraz określająca zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Użytkowników Strony Internetowej Juglo pl. jak i samej Juglo Ltd.
 2. Jakakolwiek sprzedaż Produktów odbywająca się za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. odbywa się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, na warunkach określonych i zaprezentowanych w ofercie Sprzedającego zamieszczonej w Panelu Sterowania Sprzedającego (SCP), z uwzględnieniem warunków sprzedaży zawartych w niniejszym Regulaminie. Juglo Ltd w żadnym wypadku nie jest stroną umowy sprzedaży, a w szczególności nie jest ani Sprzedającym ani Kupującym, nie występuje też jako przedstawiciel żadnej z tych Stron.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w momencie mailowego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia Kupującego co do wskazanych w zamówieniu Produktów, na warunkach określonych w ofercie Sprzedającego zamieszczonej w Panelu Sterowania Sprzedającego (SCP) oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 4. Określone w niniejszym Regulaminie zasady mogą być przez Juglo Ltd okresowo

aktualizowane , o czym Juglo Ltd poinformuje na Stronie Internetowej Juglo pl.

 1. Dane Sprzedającego winny zostać szczegółowo wskazane na jego stronie internetowej oraz winny być podane na stronie internetowej sklepu Sprzedającego powiązanej ze stronami Produktów.
 2. Współpraca pomiędzy Juglo Ltd a Sprzedającym rozpocznie się z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu przez Sprzedającego wyrażoną złożeniem wniosku o nawiązanie współpracy , akceptacją przez Juglo Ltd wniosku Sprzedającego wyrażoną udzieleniem dostępu Sprzedającemu do SCP.
 3. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się postanowieniami niniejszego Regulaminu, jego stosowania i przestrzegania. Korzystanie ze Strony Internetowej Juglo pl możliwe jest tylko w przypadku zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgodę taką wyrażają Użytkownicy Strony Internetowej Juglo pl. przystępując do sprzedawania lub kupowania Produktów. Niezależnie od  tego warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zaznaczenie przez niego w odpowiedniego pola wyboru w panelu „Kasa” , potwierdzającego zapoznanie się i akceptację warunków niniejszego Regulaminu. Żaden z Użytkowników Strony Internetowej Juglo pl nie może powoływać się na nieznajomość niniejszego Regulaminu ani na brak jego mocy wiążącej.
 1. Umowa ze Sprzedającym, Umieszczenie Oferty Sprzedającego

 1. Po nawiązaniu współpracy ze Sprzedającym następuje proces rejestracji Sprzedającego

na Stronie Internetowej Juglo pl.

 1. Proces rejestracji odbywa się w zakładce „Zostań Sprzedawcą” na Stronie Internetowej Juglo pl.
 2. W trakcie rejestracji Sprzedający winien wskazać kraj rejestracji. Kraj ten musi się znajdować pośród krajów obsługiwanych przez Juglo Ltd.
 3. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, Sprzedający otrzyma dane i dostęp do indywidualnie określonego obszaru dostępu określonego jako Panel Sterowania Sprzedawcy (SCP).
 4. W SCP Sprzedający może zamieszczać, aktualizować i przeglądać szczegółowe informacje o Produkcie i warunkach oferty sprzedaży. W SCP będą logowane zamówienia w zakładce

„Zamówienia”. Sprzedający będzie mógł zarządzać zamówieniami Klientów, zarządzać reklamacjami, zwrotami, przeglądać historię sprzedaży, zarządzać i aktualizować poziom zapasów, przeglądać raporty wydajności i zarządzać ich subskrypcją a także obsługiwać opinie Klientów.

 1. Wszystkie dane finansowe przechowywane będą w SCP, a cała komunikacja z Użytkownikami i Juglo Ltd odbywać się będzie za pośrednictwem SCP.
 2. Po dokonaniu płatności przez Klienta na rzecz Sprzedającego , środki finansowe zostaną bezpośrednio przekazane na konto płatnicze Sprzedającego, do którego będzie On miał pełny dostęp, po pomniejszeniu o prowizję za obsługę płatności w wysokości 1,64% od wartości transakcji.
 3. Zmiana oferty przez Sprzedającego jest zawsze możliwe po dokonaniu jej zmian w PSC o ile Sprzedający jako jedyny oferuje dany Produkt. Jeżeli jest kilku oferentów danego Produktu, to zmiana oferty przez jednego ze Sprzedających wymaga zgody Juglo Ltd.
 1. Zobowiązania Sprzedającego.

 1. Nawiązując współpracę z Juglo Ltd w zakresie funkcjonowania Strony Internetowej Juglo pl. Sprzedający oświadcza o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i nieodwołanie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu z wszystkimi konsekwencjami.
 1. Sprzedający zobowiązuje się w szczególności do:
 1. Przedstawiania swojej oferty w sposób rzeczywisty odpowiadający faktycznym cechom oferowanych Produktów ich ceny oraz innych warunków sprzedaży wskazanych w ofercie Sprzedającego, w tym wielkości zapasów, posiadanych gabarytów i rozmiarów Produktów, ich kolorystyki, terminów dostaw oraz terminów ważności do użytkowania.
 2. Prezentowania Produktów za pośrednictwem wysokiej jakości fotografii z zachowaniem w miarę możliwości białego koloru tła. Dokładne opisanie Produktów w sposób zgodny z rzeczywistością.
 3. Sprzedający w widoczny sposób zamieści na stronie internetowej swojego Sklepu Internetowego pełną i dokładną nazwę swojej działalności lub imię i nazwisko jeżeli jest osobą fizyczną, adres prowadzonej działalności lub adres zamieszkania jako osoba fizyczna, indywidualny numer podatkowy (NIP) , miejsce i numer w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców w jakim jest zarejestrowany (np. nr KRS), oraz wysokość kapitału zakładowego jeżeli jest spółką kapitałową, a także dni i godziny swojej pracy, adres swojej strony internetowej jeżeli taką posiada, a także numery telefonów kontaktowych, a w przypadku zmiany jakichkolwiek podanych danych natychmiast je zaktualizuje.
 4. Sprzedający na zasadzie wyłączności odpowiada za treść swojej oferty handlowej oraz podane tam dane Sprzedającego oraz Produktu w tym: nazwę produktu, pochodzenie produktu i nazwę producenta, jego cechy, cenę oraz cenę dostawy i pozostałe warunki sprzedaży i dostawy Produktów a także za doręczenie Produktów Kupującemu. W żadnym wypadku odpowiedzialności takiej nie będzie ponosić Juglo Ltd, a w przypadku

gdyby powstały jakiekolwiek roszczenia wobec Juglo Ltd z tytułu podania przez Sprzedającego nieprawdziwych informacji w swojej ofercie handlowej, Sprzedający niezwłocznie podejmie wszelkie prawnie dostępne kroki celem zwolnienia Jugl Ltd od takiej odpowiedzialności, a jeżeli nie będzie już to możliwe, wyrówna Juglo Ltd wszelkie koszty , straty i szkody z tego tytułu powstałe.

 1. Sprzedający zobowiązuje się na bieżąco śledzić wszystkie zamówienia w SCP , śledzić drogę wysłanej przesyłki Produktów, przyjmować zwroty i odpowiadać na reklamacje Kupujących, a także odpowiadać niezwłocznie (w ciągu jednego dnia roboczego) na zapytania kierowane do Juglo Ltd w stosunku do oferowanych przez Sprzedającego Produktów.
 2. Sprzedający zobowiązany jest do utrzymywania odpowiedniego zapasu magazynowego Produktów oraz na bieżąco aktualizować stany magazynowe a także informować o tym na Stronie Internetowej Juglo pl.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania swojej oferty, a w przypadku zmiany jej warunków lub dostępności danego Produktu niezwłocznie o tym informować poprzez SCP.
 4. Sprzedający do każdej transakcji wystawi odpowiednią fakturę sprzedaży i naliczy prawidłowy podatek VAT, oraz niezwłocznie wyśle fakturę do Kupującego.
 5. Sprzedający oferować będzie jedynie Produkty o odpowiednim okresie przydatności do użycia, Produkty nie będące na liście Produktów Zakazanych, oraz zobowiązuje się ponieść wszelką odpowiedzialność za naruszenie tego zobowiązania. W przypadku gdyby z tego tytułu powstały jakiekolwiek roszczenia wobec Juglo Ltd, Sprzedający  niezwłocznie podejmie wszelkie prawnie dostępne kroki celem zwolnienia Jugl Ltd od takiej odpowiedzialności, a jeżeli nie będzie już to możliwe, wyrówna Juglo Ltd wszelkie koszty , straty i szkody z tego tytułu powstałe.
 6. Sprzedający na zasadzie wyłączności ponosi odpowiedzialność za umieszczane na SCP treści. W żadnym wypadku nie będzie uprawniony do zamieszczania na SCP jakichkolwiek treści nie związanych z Produktem i warunkami jego sprzedaży, a w szczególności nie będzie wykorzystywał SCP jako portalu reklamowego, nie będzie zamieszczał tam treści obraźliwych, nieobyczajnych, sprzecznych z obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie (UK) i w Polsce prawem, nawołujących do nienawiści lub promujących faszyzm, rasizm, i naruszające prawa człowieka. Sprzedający wyraża zgodę na niezwłoczne usunięcie przez Juglo Ltd takich treści, oraz zobowiązuje się ponieść wszelką odpowiedzialność za naruszenie tego zobowiązania. W przypadku gdyby z tego tytułu powstały jakiekolwiek roszczenia wobec Juglo Ltd, Sprzedający niezwłocznie podejmie wszelkie prawnie dostępne kroki celem zwolnienia Jugl Ltd od takiej odpowiedzialności, a jeżeli nie będzie już to możliwe, wyrówna Juglo Ltd wszelkie koszty

, straty i szkody z tego tytułu powstałe.

 1. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić aby wszelka korespondencji z Juglo Ltd odbywała się za pośrednictwem adresu mailowego info@Juglo.com
 2. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania lojalnego wobec Juglo Ltd, w związku z czym powstrzyma się od bezpośredniego nawiązywania kontaktów z Klientami z pominięciem Strony Internetowej Juglo pl. a także nie będzie odpowiadać na żadne zapytania Klientów kierowane do niego z pominięciem Strony Internetowej Juglo pl. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie zaprzestać takich

praktyk, wyrównać Juglo Ltd wszelkie wynikające z tego tytułu szkody, a w ostateczności przyjmuje do wiadomości, że może zostać usunięty przez Juglo Ltd ze Strony Internetowej Juglo pl.

 1. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa w tym: przepisów o ochronie danych osobowych, Rodo, sprzedaży konsumenckiej, sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku powstania, ze względu na naruszenie przez Sprzedającego takich przepisów, jakichkolwiek roszczeń wobec Juglo Ltd , Sprzedający niezwłocznie zwolni Juglo Ltd z odpowiedzialności a jeżeli nie będzie to już możliwe, wyrówna Juglo Ltd wszelkie powstałe z tego tytułu szkody.
 2. Sprzedający nie może sprzedawać Produktów naruszając prawa własności innych osób ani prawa własności intelektualnej do Produktów.
 3. Sprzedający na zasadzie wyłączności zobowiązuje się do opłacania wszelkich obciążających go podatków, w wymaganych prawem terminach i kwotach. Jeżeli ze względu na naruszenie tego zobowiązania powstaną wobec Juglo Ltd jakiekolwiek roszczenia , Sprzedający niezwłocznie zwolni Juglo Ltd z takiej odpowiedzialności, a jeżeli nie będzie już to możliwe, wyrówna Juglo Ltd wszelkie koszty , straty i szkody z tego tytułu powstałe.
 1. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Strona Internetowa Juglo pl. stanowi znak towarowy firmy Juglo Ltd. w związku z czym zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do naruszenia praw Juglo Ltd. z tego tytułu, a w przypadku naruszenia praw Juglo Ltd. zobowiązuje się wyrównać Juglo Ltd. wszelkie powstałe z tego tytułu szkody i koszty.
 1. Sprzedający nie może podawać na jakichkolwiek stronach internetowych powstałych w ramach Juglo pl. ani w żądnej innej formie kontaktu z Klientem, linku do własnej strony internetowej ani nie może w jakikolwiek inny sposób promować na Stronie Internetowej Juglo pl. swojej strony internetowej lub strony internetowej osoby trzeciej a także nie może przedstawiać ani promować Produktów (w tym katalogów), o ile znajdują się one w ofercie Sprzedającego zamieszczonej na Stronie Internetowej Juglo pl.
 1. Sprzedający zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt sprawnego i

bezpiecznego (wolnego od wirusów) połączenia internetowego.

 1. Sprzedający otrzyma własny login i hasło do strony internetowej na Juglo pl. Zobowiązany będzie do zabezpieczenia loginu i hasła w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. W przypadku utraty tych danych Sprzedający zobowiązany będzie do niezwłocznego skontaktowania się z Juglo Ltd celem uzyskania nowych danych.
 1. Ceny Produktów

 1. Wszystkie ceny Produktów przedstawiane przez Sprzedającego na Stronie internetowej Juglo pl. nie mogą przekraczać jednorazowo kwoty 150.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT i kosztami dostawy) i muszą być cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

Produkty, których ceny nie będą odpowiadać tym kryteriom zostaną usunięte ze Strony Internetowej Juglo pl.

 1. Jeżeli podana przez Sprzedającego Cena Produktu nie odpowiada rzeczywistości lub nie obejmuje wszystkich elementów ceny Produktu i jego dostawy, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, a Sprzedający nie ma prawa obciążyć Klienta dodatkową opłatą.
 1. Cena sprzedaży Produktu będzie wskazywana wyłącznie przez Sprzedającego za pośrednictwem planu sprzedaży.
 1. Aktualizacja Ceny Produktu winna się pokazać na Stronie w terminie co najmniej 2

godzin.

 1. Juglo Ltd może dyskontować Produkty za pośrednictwem platformy Juglo Deals. Wszelkie zmiany cen wprowadzone w tym trybie przez Juglo nie będą pomniejszać wynagrodzenia Sprzedającego bez jego wyraźnej zgody.
 1. Przyjęcie Zamówienia, Wysłanie Produktu, Czas Obsługi.

 1. Sprzedający jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia i wysyłki Produktu w jak najkrótszym czasie, chyba że inaczej określono Czas Obsługi w ofercie Sprzedającego.
 1. Sprzedający może określić Czas Obsługi w swojej ofercie zamieszczonej na Stronie Juglo

pl. , przy czym Czas Obsługi nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych.

 1. Jeżeli zamówienie ma charakter priorytetowy, Sprzedający winien wysłać do Klienta Produkty w dniu złożenia zamówienia.
 1. Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia Klienta poprzez SCP, o przyjęciu zamówienia (jego realizacji i wysyłce), a także winien odpowiadać na wszelkie pytania Klienta o stanie realizacji zamówienia.
 1. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku naruszenia przez Sprzedającego warunków realizacji zamówienia , Juglo Ltd zachowuje prawo do zwrotu Klientowi zapłaconej ceny, lub jeżeli Klient wniesie uzasadnioną reklamację co do sposobu realizacji zamówienia przez Sprzedającego za pośrednictwem Juglo pl.
 1. Zamówienie jest przyjęte z chwilą otrzymania ceny Produktu przez Sprzedającego. Samo obciążenie karty lub rachunku Klienta nie stanowi przyjęcia zamówienia. Jeżeli zamówienie nie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni traktuje się je jako nieprzyjęte. W takim przypadku Juglo Ltd zwróci Klientowi dokonaną płatność Ceny.
 1. Do przesyłki Sprzedający winien dołączyć fakturę, warunki eksploatacyjne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, atesty i certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia. Sprzedający nie może dołączyć do przesyłki jakichkolwiek materiałów promocyjnych ani innych mogących mieć szkodliwy wpływ na Juglo pl. lub Juglo Ltd.
 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć zamówione Produkty Klientowi w jeden ze wskazanych na SCP sposobów dostawy. Koszt dostawy musi być jednak uwzględniony w cenie Produktu.
 1. Wybór dostawy Produktów należy do Klienta. Sprzedający musi dostarczyć Produkty zgodnie z wybraną przez Klienta opcją lub korzystniejszą dla Klienta jeżeli taka jest dostępna.
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność i ryzyko za właściwe zapakowanie Produktów i ponosi odpowiedzialność za przesłane Produkty do momentu dostarczenia ich Klientowi, w szczególności odpowiada za ich uszkodzenie, utratę , błędne dostarczenie lub niedostarczenie.
 1. Sprzedający musi zapłacić wszelkie opłaty związane z przesłaniem Produktów w tym ewentualne cła, podatki, opłaty przewozowe itp.
 1. Zwroty Produktów, Anulacja Zamówienia (Odstąpienie od Umowy).

 1. Prawo Klienta do zwrotu Produktów uzależnione jest od przyczyny zwrotu oraz od

charakteru prawnego Klienta.

 1. Wszelkie reklamacje w tym wnioski Klienta o zwrot Produktu czy Ceny będą rozpatrywane wyłącznie pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Sprzedający otrzyma powiadomienie o reklamacji czy wniosku Klienta elektronicznie za pośrednictwem SCP.
 1. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację jeżeli Produkt jest wadliwy, błędnie opisany, nie odpowiadający ofercie Sprzedającego, uszkodzony, niekompletny, doręczony bez wymaganych dokumentów lub jeżeli nie zostanie w ogóle doręczony, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu a jeżeli Produktu mu nie doręczono od dnia , w którym Produkt winien być mu doręczony.
 1. Kupujący ma prawo do anulacji zamówienia (odstąpienia od umowy) w każdym przypadku i bez podania żadnej przyczyny w okresie 30 minut od momentu złożenia zamówienia. W takim przypadku Klientowi zostanie niezwłocznie zwrócona zapłacona Cena.
 1. Anulacja zamówienia (odstąpienie od umowy) złożona po upływie 30 minut od momentu złożenia zamówienia (jeżeli nie pochodzi od Konsumenta) lecz nie później niż po upływie 14 dni, wymaga zgody Sprzedającego. W takim przypadku wniosek Kupującego zostanie przesłany elektronicznie Sprzedającemu za pośrednictwem SCP. Sprzedający winien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni) udzielić na taki wniosek odpowiedzi za pośrednictwem SCP. Jeżeli Sprzedający wyrazi zgodę na anulowanie zamówienia Sprzedający w terminie 14 dni zwróci Kupującemu zapłaconą Cenę (także ewentualne koszty doręczenia Produktu jeżeli zapłacił je Kupujący) za pośrednictwem SCP. Sprzedający uprawniony będzie do uzależnienia zwrotu Ceny i kosztów doręczenia od zwrotu Produktu przez Kupującego. W takim przypadku zwrot Ceny i kosztów doręczenia nastąpić winien w terminie 14 dni od dnia zwrotu Produktu przez

Kupującego, o ile Produkt nie zostanie zwrócony w stanie uszkodzonym, nie zostanie zamieniony lub nie będzie nosił znamion użytkowania.

 1. Jeżeli anulacja zamówienia następuje po doręczeniu Kupującemu Produktu lub po jego wysyłce do Kupującego, Kupujący zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu Produktu do Sprzedającego na swój koszt, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
 1. Kupujący będący Konsumentem uprawniony jest do anulacji zamówienia (odstąpienia od umowy) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu lub dnia, w którym produkt powinien być mu doręczony. Oświadczenie o anulacji Zlecenia Kupujący wysyła elektronicznie za pośrednictwem SCP. Sprzedający winien niezwłocznie udzielić na taki wniosek odpowiedzi za pośrednictwem SCP.
 1. Uprawnienie Kupującego do anulacji zlecenia nie ma zastosowania do Produktów:
 1. Stanowiących usługi, które zostały w całości wykonane przez Sprzedającego.
 2. Których cena uzależniona jest od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do anulacji zamówienia.
 3. Które są nieprefabrykowane , wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub

służące zaspakajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Które ulegają szybkiemu zepsuciu, lub posiadają krótki termin przydatności do spożycia.
 2. Które są dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Które po otwarciu opakowania ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Które stanowią napoje alkoholowe, a ich dostarczenie następuje dopiero po 30 dniach , a ich cena zależy od wahań na rynku, na który Sprzedający nie ma kontroli.
 5. Co do których Kupujący wyraźnie żądał aby Sprzedający do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.

 1. Które stanowią nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapakowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Które stanowią dzienniki, periodyki lub czasopisma, chyba że zamówienie dotyczy

prenumeraty.

 1. Nabytych na podstawie aukcji publicznej.
 2. Dotyczących świadczenia usług zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi , sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie określono dzień świadczenia usługi.
 3. Które dotyczą treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, których dostarczenie nastąpiło za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Kupujący będący Konsumentem w przypadku prawidłowej anulacji zamówienia winien zwrócić Produkty Sprzedającemu na swój koszt, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 dni. Pod warunkiem otrzymania zwróconego Produktu, Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą Cenę za Produkty objęte anulacją zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Produktu.
 1. Jeżeli zwrócony Produkt nosi znamiona użytkowania lub uszkodzenia, Sprzedający uprawniony jest do pomniejszenia zwracanej Ceny stosownie do obniżenia wartości zwracanych Produktów.
 1. Wszelkie zwroty Produktów Kupujący dokonuje na adres Sprzedającego podany w SCP.
 1. Płatności.

 1. Wszelkie płatności za zakup Produktów oferowanych przez Sprzedających na Stronie Internetowej Juglo pl. odbywać się będą wyłącznie na rzecz Sprzedających za pośrednictwem jednak Strony Internetowej Juglo pl. Płatności wykonywane poprzez bramki płatnicze online będą rejestrowane na wskazanym przez  Sprzedającego rachunku bankowym.
 1. Dokonując zamówienia Produktów Kupujący zobowiązany będzie do dokonania płatności poprzez kliknięcie zakładki „Kup teraz” a następnie „Kasa” . Płatność zostanie pobrana automatycznie zgodnie z procedurą płatności.
 1. Po dokonaniu płatności Ceny przez Kupującego środki pieniężne przechowywane zostaną przez Juglo Ltd do momentu oznaczenia zamówienia przez Sprzedającego w SCP jako wysłanego. W takim przypadku środki pieniężne zostaną dopiero przekazane Sprzedającemu. W okresie pomiędzy wpłatą przez Kupującego Ceny a przekazaniem środków pieniężnych Sprzedającemu transakcja będzie traktowana jako Płatność Zawieszona.
 1. Sprzedający wyznacza Juglo Ltd jako swojego agenta obsługującego płatności, a w szczególności zarządzania płatnościami i dokonywania zwrotów środków pieniężnych w sytuacjach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 1. Juglo Ltd powiadomi Sprzedającego pocztę elektroniczną o zamówieniach oczekujących na wysłanie w swoim SCP, przy czym Juglo Ltd nie gwarantuje skuteczności poczty elektronicznej za działania której nie odpowiada.
 1. Po uzyskaniu przez Sprzedającego takiego powiadomienia Sprzedający będzie zobowiązany do realizacji zamówienia Kupującego zgodnie z niniejszym Regulaminem, korzystając z dostępu do SCP. Sprzedający winien wcisnąć w SCP zakładkę „Wyślij” , co będzie potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Niekiedy Kupujący uprawniony będzie do zapłaty Ceny Produktów za pomocą Kodów Rabatowych otrzymanych od Juglo Ltd za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. Nie ma to jednak wpływu na uzyskanie zapłaty przez Sprzedającego.
 1. Juglo Ltd nie będzie pobierać od Sprzedającego ani Kupującego żadnych płatności za

korzystanie ze strony internetowej Juglo pl.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności i Odszkodowania.

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Juglo Ltd za:
 • śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane świadomie lub poprzez zaniedbanie Juglo Ltd jego pracowników, agentów i podwykonawców.
 • oszustwo lub zawinione wprowadzenie w błąd.
 1. Z zastrzeżeniem pkt 9.1. Juglo Ltd nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani Sprzedającego za wszelkie szkody (w tym utracone przychody) spowodowane działalnością Strony Internetowej Juglo pl, czy też sprzedażą Produktów, spowodowane naruszeniem warunków niniejszego Regulaminu, naruszeniem warunków umowy zawartej ze Sprzedającym, czynami niedozwolonymi, naruszeniem obowiązków ustawowych.
 1. Juglo Ltd nie ponosi odpowiedzialności wobec Sprzedającego za Produkty sprzedawane za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. , a w szczególności ich utraty, uszkodzenia czy zagubienia. Sprzedający winien wykupić odpowiednie ubezpieczenia od takich strat.
 1. Juglo Ltd nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za wady Produktów, ich niezgodność z opisem, brak realizacji zobowiązań gwarancyjnych, itp.
 1. Sprzedający oświadcza , że zwalnia Juglo Ltd z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, roszczenia, wydatki szkody i straty w tym za wszelkie podatki, opłaty, cła, koszty sądowe i administracyjne, kary, koszty prawne, itp. , które mogłyby obciążać Juglo Ltd w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej Juglo pl przez Sprzedającego.
 1. Juglo Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Sprzedającego lub Kupującego w związku z czasowymi przerwami w funkcjonowaniu Strony Internetowej Juglo pl. związanymi z jej okresowymi aktualizacjami i konserwacją.
 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

 1. Zachowując uprawnienia wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, Juglo Ltd uprawniony będzie do rozwiązania umowy na korzystanie ze Strony Internetowej Juglo pl ze Sprzedającym w trybie natychmiastowym, w sytuacji:
 1. Gdy Sprzedający dopuści się rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu 14 dni na usunięcie naruszeń, nie uczyni tego.
 2. Zostanie wszczęte wobec Sprzedającego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, lub zostanie wszczęta egzekucja w stosunku do jego majątku.
 3. Sprzedający zawiesił swoją działalność gospodarczą lub ją zakończył.
 4. Sprzedający zalega z zapłatą jakichkolwiek należności wobec Juglo Ltd.
 1. Z tych samych względów co powyżej, Juglo Ltd uprawnione będzie również do ograniczenia dostępu Sprzedającemu do SCP.
 2. Juglo Ltd. oraz Sprzedający uprawnieni są do rozwiązania umowy na korzystanie ze Strony Internetowej Juglo pl. za jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec następnego miesiąca.
 1. Konsekwencje Rozwiązania Umowy.

 1. Po rozwiązaniu Umowy zgodnie z rozdziałem X , Sprzedający zobowiązany będzie do niezwłocznego zapłacenia Juglo Ltd wszystkich zaległych należności , w  tym Miesięcznych Opłat z tytułu Subskrypcji, innych opłat, kosztów, odszkodowań, podatków, ceł należnych w oparciu o niniejszy Regulamin , wraz z należnym podatkiem VAT.
 1. Sprzedający zwróci Juglo Ltd wszystkie rzeczy i prawa stanowiące jego własność, które znajdują się w posiadaniu Sprzedającego.
 1. Rozwiązanie umowy nie wygasza istnienia jakichkolwiek praw i zobowiązań istniejących w momencie rozwiązania umowy.
 1. Wszystkie udzielone Sprzedającemu licencje związane z korzystaniem ze Strony Internetowej Juglo pl. wygasają wraz z rozwiązaniem umowy.
 1. Wszystkie klauzule i zobowiązania związane z realizacją Umowy pozostają w mocy, jeżeli z ich treści lub istoty wynika, iż mają obowiązywać również po rozwiązaniu umowy. Dotyczy to w szczególności zobowiązań do ochrony danych osobowych i praw intelektualnych.
 1. Juglo Ltd zachowa prawo do przekazania danych kontaktowych Sprzedającego, jeżeli zwróci się o to Kupujący pozostający w sporze ze Sprzedającym.
 1. Poufność.

 1. Juglo Ltd i Sprzedający podejmą wszelkich środków ostrożności w celu zabezpieczenia wszystkich informacji dotyczących Produktu jak i osoby Sprzedającego i nie będzie ich udostępniać osobom trzecim, chyba że wprost wynika to z postanowień niniejszego Regulaminu lub wyrazi na to zgodę Sprzedający.
 1. Sprzedający zachowa w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące współpracy Stron w ramach Strony Internetowej Juglo pl.
 1. Zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywać przez okres 2 lat od momentu rozwiązania Umowy o korzystanie ze Strony Internetowej Juglo pl.
 1. Kupujący.

 1. Kupujący ma bezpłatny dostęp do Strony Internetowej Juglo pl. w części dotyczącej sklepów internetowych Sprzedających.
 1. Kupujący zobowiązany jest przed dokonaniem zakupu jakichkolwiek Produktów oferowanych na Stronie Internetowej Juglo pl. szczegółowo zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i dołączonych do niego załączników.
 1. Pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Klient może dokonywać zakupów Produktów na warunkach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Potwierdzeniem zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacji będzie kliknięcie przez Klienta wybranej opcji „Przeczytałam/em i Zaakceptowałam/em” na Stronie Internetowej Juglo pl.
 1. Po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków użytkowania Strony Internetowej Juglo pl. a także warunków sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedających na Stronie Internetowej Juglo pl. w trybie wskazanym w pkt. 13.4 , Kupujący nie będzie mógł w żadnym wypadku powoływać się na nieznajomość lub nieobowiązywanie niniejszego Regulaminu w stosunku do Niego ani w stosunku do zawartych umów sprzedaży Produktów.
 1. Prawa własności intelektualnej.

 1. Wszelkie prawa autorskie do Strony Internetowej Juglo pl. jako całości jak i do poszczególnych jej elementów stanowią przedmiot własności Juglo Ltd. Dotyczy to w szczególności, nazwy, układu graficznego, sposobu nawigacji po stronie, kodów źródłowych, dokumentów i regulaminów, a także wszelkich sporządzonych przez Juglo Ltd materiałów prezentowanych na Stronie Internetowej Juglo pl.
 1. Bez wyraźnej pisemnej zgody Juglo Ltd nie jest możliwe korzystanie przez kogokolwiek z objętych prawem autorskim Juglo Ltd jakichkolwiek praw, materiałów, opracowań, rzeczy czy utworów, w sposób inny niż przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 1. Użytkownik Strony Internetowej Juglo pl. ani żadna inna osoba nie ma prawa bez pisemnej zgody Juglo Ltd dokonywać jakichkolwiek zmian na Stronie Internetowej Juglo pl poza sytuacjami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 1. Juglo Ltd udziela Użytkownikom Strony Internetowej Juglo pl. bezpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z Strony Internetowej Juglo pl w celach promocji i reklamy Produktów oraz ich sprzedaży i zakupu.
 1. Prawami własności intelektualnej Juglo Ltd nie są objęte prezentowane w sklepach internetowych Sprzedających materiały reklamowe, fotografie, cenniki, opisy Produktów, oraz same Produkty, o ile co innego nie wynika z prezentowanych materiałów.
 1. Gwarancja praw własności intelektualnej i odpowiedzialność Sprzedających.

 1. Sprzedający gwarantuje i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż posiada prawa własności intelektualnej (a przynajmniej posiada licencję lub inne prawo) do korzystania lub prezentowania oraz rozporządzania Produktami oraz ich wizerunkiem a także wszelkimi prezentowanymi w swoim sklepie internetowym treściami i utworami takimi jak – fotografia, logo, nazwa, opis, instrukcja obsługi, oferta, itp., które udostępnia lub zamieszcza na Stronie Internetowej Juglo pl. w jakiejkolwiek formie.
 1. Sprzedający gwarantuje i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, że zamieszczenie na Stronie Internetowej Juglo pl. jakichkolwiek materiałów i utworów dostarczonych przez Sprzedającego lub wskazane przez niego osoby, nie narusza praw własności intelektualnej żadnej innej osoby i nie narazi Juglo Ltd na odpowiedzialność z tego tytułu

, a gdyby tak się stało to niezwłocznie zwolni Juglo Ltd z takiej odpowiedzialności lub wyrówna powstałą szkodę wraz z wszystkimi powstałymi w związku z tym kosztami, w tym kosztami ekspertyz, pomocy prawnej, kosztami sądowymi lub administracyjnymi.

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcie praw własności intelektualnej oznacza wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne, w szczególności prawa do znaków towarowych i wzorów użytkowych, prawa do nazwy firmy jak i jej logo czy znaku graficznego, praw do domeny internetowej, praw do bazy danych lub programów komputerowych lub audiowizualnych, do know-how, jak i wszelkich objętych prawem własności intelektualnej tajemnic handlowych, i to w każdym przypadku i bez względu  na to czy są zarejestrowane czy też nie są zarejestrowane, z uwzględnieniem wszystkich złożonych wniosków i praw do ich ubiegania się i przyznania, odnowienia lub przedłużenia, oraz praw do ubiegania się o przyznanie pierwszeństwa z takich praw, a także wszystkich podobnych lub równoważnych praw lub form ochrony własności intelektualnej , które obecnie obowiązują lub mogą obowiązywać w dowolnej części świata.
 1. Prawo właściwe i Jurysdykcja.

16.1. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Strony Internetowej Juglo pl. w tym roszczenia związane z uczestnictwem na Stronie Internetowej Juglo pl. podlegają prawu Szkocji oraz jurysdykcji właściwych Sądów dla Glasgow w Szkocji.

 1. Postanowienia końcowe.

 1. Juglo Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie wykonanie lub opóźnienie wykonania jakichkolwiek obowiązków związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej Juglo pl. jeżeli wynika to z okoliczności lub przyczyn obciążających Użytkowników lub osoby trzecie pozostające poza efektywną kontrolą Juglo Ltd.
 1. Żaden z Użytkowników Strony Internetowej Juglo pl. ani żadna osoba trzecia nie może cedować (przenosić), lub podzlecać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub zawartych zgodnie z nim umów sprzedaży Produktów na inne osoby. To samo dotyczy modyfikacji lub ingerencji w prawa i obowiązki Juglo Ltd wynikające z niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelka korespondencji listowa, faksowa czy mailowa będzie uważana za prawidłowo doręczoną jeżeli zostanie wysłana na ostatnio podany adres pocztowy, numer faksu lub adres mailowy Użytkownika.
 1. Korespondencja wysłana drogą faksową kub mailowa uważana będzie za doręczoną następnego dnia po jej wysłaniu. Korespondencja wysłana drogą pocztową będzie uważana za doręczoną z chwilą doręczenia.
 1. Żadne zrzeczenie się przez Juglo Ltd swoich praw nie może być interpretowane rozszerzająco i nie będzie miało zastosowania do innych sytuacji obecnie i w przyszłości.
 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, niewykonalne lub bezskuteczne, lub zostanie uznane za takie w przyszłości przez jakikolwiek sąd lub inny organ władzy , nie wpłynie to na obowiązywanie niniejszego Regulaminu w pozostałym zakresie.
 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi ani nie może być uważane za nawiązanie współpracy Juglo Ltd z Użytkownikami w formie partnerstwa, spółki, konsorcjum czy jakiejkolwiek innej organizacji. W żadnym wypadku żaden z Użytkowników nie będzie mógł być uznawany za agenta czy przedstawiciela Juglo Ltd.
 1. Na postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą powoływać się osoby trzecie nie będące Użytkownikiem ani Juglo Ltd.
 1. Zmiana niniejszego Regulaminu możliwa jest jedynie przez Juglo Ltd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Strony Internetowej Juglo pl.

Produkty Zakazane

 1. Produkty które są nielegalne w jakikolwiek możliwy sposób co do ich wytwarzania jak i oferowania i obrotu na podstawie przepisów ogólnych lub lokalnych.
 2. Materiałów wybuchowych, broni, amunicji , części zamiennych do nich i związanych z nimi

przedmiotami.

 1. Zwierząt, ich części i produktów pochodzenia zwierzęcego.
 2. Towarów podrobionych , nieautoryzowanych, nielicencjonowanych.
 3. Zabawki nie oznaczone znakiem CE.
 4. Wyrobów medycznych nie oznaczonych znakiem CE.
 5. Towarów elektronicznych nie oznaczonych znakiem CE, nie posiadających wtyczki do sieci

elektrycznej.

 1. Towarów wycofanych z obrotu ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa.
 2. Produktów naruszających prawa własności intelektualnej osoby trzeciej.
 3. Produktów promujących, gloryfikujących lub przedstawiających treści nienawiści, nierówności,

przemocy, rasizmu, faszyzmu itp.

 1. Produkty medyczne nie dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Produkty weterynaryjne nie dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niebezpieczne związki chemiczne w tym: pestycydy, detergenty, biocydy, o ile nie są częścią składową produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

1. Postanowienia Ogólne:

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki , na których Użytkownicy niniejszej Strony Internetowej (Strona Internetowa Juglo pl) mogą stać się jej użytkownikami, zasady jej funkcjonowania, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Juglo Ltd. oraz zasady i warunki na jakich odbywać się będzie sprzedaż Produktów (warunki umów sprzedaży), a w szczególności prezentowania Produktów, ich zamawiania, opłacania, doręczania, zwracania i reklamowania, a także zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Użytkowników jak i przez Juglo Ltd.

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej Juglo pl. odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin a także stanowiące załącznik do Regulaminu: Zasady i Warunki Sprzedaży, Polityka Prywatności,
 2. W niniejszym Regulaminie następujące pojęcia oznaczają:
 1. Juglo Ltd. - Firma Juglo Ltd. z siedzibą w Szkocji pod adresem Unit E, 1 Glenburn  Street, East Kilbride, G 74 5BA, zarejestrowana pod numerem 648549 w Sądzie Rejestrowym w Glasgow, o kapitale zakładowym 100.000 £, właściciel i Zarządzający stroną internetową Juglo pl. Pozostałe dane oraz zasady kontaktu dostępne na stronie kontaktowej support@juglo.com
 2. Użytkownik – Sprzedający lub Kupujący Produkty za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl.
 3. Sprzedający – Osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wystawiająca w celu sprzedaży swoje Produkty na Stronie Internetowej Juglo pl. w oparciu o umowę z Juglo Ltd. i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Kupujący lub Klient - Osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przeglądająca oferty Sprzedających zamieszczone na Stronie Internetowej Juglo pl. oraz kupująca Produkty od Sprzedających za pośrednictwem Strony internetowej Juglo pl., w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Produkty – Towary handlowe (wyłącznie nowe) oraz usługi oferowane przez Sprzedających za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, a w ostatecznie stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży.
 6. Produkty Zakazane – Towary handlowei usługi wyłączone z możliwości  ich oferowania do Sprzedaży na Stronie Internetowej Juglo pl. szczegółowo wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Strona Internetowa Juglo pl. – Stanowiąca własność Juglo Ltd. platforma internetowa umożliwiająca oferowanie Produktów przez Sprzedających , ich prezentację i reklamę, a także zawieranie umów sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi , a także dokonywanie płatności przez Kupujących na rzecz Sprzedających za zakupione za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. Produkty oraz dokonywanie zwrotów jak zgłaszanie reklamacji. W niniejszym Regulaminie nazywana jest też „Stroną”.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Umowa korzystania ze Strony Internetowej – umowa zawarta pomiędzy Juglo Ltd a Sprzedającym dotycząca dostępu i zasad korzystania ze Strony Internetowej Juglo pl. , a w szczególności zasad uczestnictwa Sprzedającego w tej Stronie Internetowej w tym zasad prezentowania i oferowania Produktów Sprzedającego, zasad i warunków na jakich odbywać się będzie sprzedaż Produktów, ich wysyłanie i doręczanie do Klientów, zasad reklamacji i zwrotów oraz zasad odpowiedzialności stron, a także zasad płatności. Umowa zawierana jest wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. poprzez zakładkę „Zostań Sprzedawcą”. Po weryfikacji danych Sprzedającego przez Juglo Ltd. , Sprzedający otrzyma indywidualne hasło umożliwiające mu korzystanie ze Strony.
 10. Rejestracja – Proces zawarcia umowy pomiędzy Juglo Ltd a Sprzedającym oraz uzyskania przez Sprzedającego dostępu do Strony Internetowej Juglo pl. a w szczególności przyznanego Sprzedającemu indywidualnego Panelu Sterowania Sprzedawcy (SCP).
 11. Panel Sterowania Sprzedającego (SCP)- Indywidualnie dedykowany dla Sprzedającego Panel Sterowania , na którym Sprzedający może zamieszczać, aktualizować i przeglądać szczegółowe informacje o oferowanych Produktach i składanych zamówieniach, dokonanych płatnościach, umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klientów, przeglądanie reklamacji, przeglądanie historii sprzedaży, przeglądanie i aktualizowanie poziomami zapasów, przeglądanie raportów wydajności, a także zarządzanie subskrypcją i obsługą opinii Klientów.
 12. Dostawa – faktyczne dostarczenie Produktu przez Sprzedającego na rzecz Kupującego liczona w dniach roboczych wskazanych w ofercie Sprzedającego. Za dzień roboczy traktowany będzie dzień powszedni za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych obowiązujących w Polsce.
 13. Cena Produktu- cena Produktu podana przez Sprzedającego w SCP, która musi zawierać w sobie wszelkie koszty (koszty przesyłki, opakowania, doręczenie, cła, opłaty przewozowe, ubezpieczenie, itp.) oraz podatki (w tym Vat). Cena musi być wyrażona w PLN. Jeżeli Sprzedający obciążać będzie Kupujących dodatkowymi kosztami dostawy to winien wyraźnie to wskazać w swojej ofercie.
 14. Konsument- Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedającym, będącym przedsiębiorcą, czynności prawnej (umowy Sprzedaży Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą Kupującego.
 1. Ogólne zasady współpracy.

 1. Juglo Ltd jedynie udostępnia Użytkownikom Stronę Internetową Juglo pl. jako platformę internetową służącą oferowaniu, wystawianiu, reklamowaniu i sprzedaży Produktów przez Sprzedających na rzecz Kupujących, a także dokonywania płatności, zgłaszania reklamacji Produktów, dokonywania zwrotu produktów oraz określająca zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Użytkowników Strony Internetowej Juglo pl. jak i samej Juglo Ltd.
 2. Jakakolwiek sprzedaż Produktów odbywająca się za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. odbywa się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, na warunkach określonych i zaprezentowanych w ofercie Sprzedającego zamieszczonej w Panelu Sterowania Sprzedającego (SCP), z uwzględnieniem warunków sprzedaży zawartych w niniejszym Regulaminie. Juglo Ltd w żadnym wypadku nie jest stroną umowy sprzedaży, a w szczególności nie jest ani Sprzedającym ani Kupującym, nie występuje też jako przedstawiciel żadnej z tych Stron.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w momencie mailowego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia Kupującego co do wskazanych w zamówieniu Produktów, na warunkach określonych w ofercie Sprzedającego zamieszczonej w Panelu Sterowania Sprzedającego (SCP) oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 4. Określone w niniejszym Regulaminie zasady mogą być przez Juglo Ltd okresowo

aktualizowane , o czym Juglo Ltd poinformuje na Stronie Internetowej Juglo pl.

 1. Dane Sprzedającego winny zostać szczegółowo wskazane na jego stronie internetowej oraz winny być podane na stronie internetowej sklepu Sprzedającego powiązanej ze stronami Produktów.
 2. Współpraca pomiędzy Juglo Ltd a Sprzedającym rozpocznie się z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu przez Sprzedającego wyrażoną złożeniem wniosku o nawiązanie współpracy , akceptacją przez Juglo Ltd wniosku Sprzedającego wyrażoną udzieleniem dostępu Sprzedającemu do SCP.
 3. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się postanowieniami niniejszego Regulaminu, jego stosowania i przestrzegania. Korzystanie ze Strony Internetowej Juglo pl możliwe jest tylko w przypadku zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgodę taką wyrażają Użytkownicy Strony Internetowej Juglo pl. przystępując do sprzedawania lub kupowania Produktów. Niezależnie od  tego warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zaznaczenie przez niego w odpowiedniego pola wyboru w panelu „Kasa” , potwierdzającego zapoznanie się i akceptację warunków niniejszego Regulaminu. Żaden z Użytkowników Strony Internetowej Juglo pl nie może powoływać się na nieznajomość niniejszego Regulaminu ani na brak jego mocy wiążącej.
 1. Umowa ze Sprzedającym, Umieszczenie Oferty Sprzedającego

 1. Po nawiązaniu współpracy ze Sprzedającym następuje proces rejestracji Sprzedającego

na Stronie Internetowej Juglo pl.

 1. Proces rejestracji odbywa się w zakładce „Zostań Sprzedawcą” na Stronie Internetowej Juglo pl.
 2. W trakcie rejestracji Sprzedający winien wskazać kraj rejestracji. Kraj ten musi się znajdować pośród krajów obsługiwanych przez Juglo Ltd.
 3. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, Sprzedający otrzyma dane i dostęp do indywidualnie określonego obszaru dostępu określonego jako Panel Sterowania Sprzedawcy (SCP).
 4. W SCP Sprzedający może zamieszczać, aktualizować i przeglądać szczegółowe informacje o Produkcie i warunkach oferty sprzedaży. W SCP będą logowane zamówienia w zakładce

„Zamówienia”. Sprzedający będzie mógł zarządzać zamówieniami Klientów, zarządzać reklamacjami, zwrotami, przeglądać historię sprzedaży, zarządzać i aktualizować poziom zapasów, przeglądać raporty wydajności i zarządzać ich subskrypcją a także obsługiwać opinie Klientów.

 1. Wszystkie dane finansowe przechowywane będą w SCP, a cała komunikacja z Użytkownikami i Juglo Ltd odbywać się będzie za pośrednictwem SCP.
 2. Po dokonaniu płatności przez Klienta na rzecz Sprzedającego , środki finansowe zostaną bezpośrednio przekazane na konto płatnicze Sprzedającego, do którego będzie On miał pełny dostęp, po pomniejszeniu o prowizję za obsługę płatności w wysokości 1,64% od wartości transakcji.
 3. Zmiana oferty przez Sprzedającego jest zawsze możliwe po dokonaniu jej zmian w PSC o ile Sprzedający jako jedyny oferuje dany Produkt. Jeżeli jest kilku oferentów danego Produktu, to zmiana oferty przez jednego ze Sprzedających wymaga zgody Juglo Ltd.
 1. Zobowiązania Sprzedającego.

 1. Nawiązując współpracę z Juglo Ltd w zakresie funkcjonowania Strony Internetowej Juglo pl. Sprzedający oświadcza o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i nieodwołanie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu z wszystkimi konsekwencjami.
 1. Sprzedający zobowiązuje się w szczególności do:
 1. Przedstawiania swojej oferty w sposób rzeczywisty odpowiadający faktycznym cechom oferowanych Produktów ich ceny oraz innych warunków sprzedaży wskazanych w ofercie Sprzedającego, w tym wielkości zapasów, posiadanych gabarytów i rozmiarów Produktów, ich kolorystyki, terminów dostaw oraz terminów ważności do użytkowania.
 2. Prezentowania Produktów za pośrednictwem wysokiej jakości fotografii z zachowaniem w miarę możliwości białego koloru tła. Dokładne opisanie Produktów w sposób zgodny z rzeczywistością.
 3. Sprzedający w widoczny sposób zamieści na stronie internetowej swojego Sklepu Internetowego pełną i dokładną nazwę swojej działalności lub imię i nazwisko jeżeli jest osobą fizyczną, adres prowadzonej działalności lub adres zamieszkania jako osoba fizyczna, indywidualny numer podatkowy (NIP) , miejsce i numer w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców w jakim jest zarejestrowany (np. nr KRS), oraz wysokość kapitału zakładowego jeżeli jest spółką kapitałową, a także dni i godziny swojej pracy, adres swojej strony internetowej jeżeli taką posiada, a także numery telefonów kontaktowych, a w przypadku zmiany jakichkolwiek podanych danych natychmiast je zaktualizuje.
 4. Sprzedający na zasadzie wyłączności odpowiada za treść swojej oferty handlowej oraz podane tam dane Sprzedającego oraz Produktu w tym: nazwę produktu, pochodzenie produktu i nazwę producenta, jego cechy, cenę oraz cenę dostawy i pozostałe warunki sprzedaży i dostawy Produktów a także za doręczenie Produktów Kupującemu. W żadnym wypadku odpowiedzialności takiej nie będzie ponosić Juglo Ltd, a w przypadku

gdyby powstały jakiekolwiek roszczenia wobec Juglo Ltd z tytułu podania przez Sprzedającego nieprawdziwych informacji w swojej ofercie handlowej, Sprzedający niezwłocznie podejmie wszelkie prawnie dostępne kroki celem zwolnienia Jugl Ltd od takiej odpowiedzialności, a jeżeli nie będzie już to możliwe, wyrówna Juglo Ltd wszelkie koszty , straty i szkody z tego tytułu powstałe.

 1. Sprzedający zobowiązuje się na bieżąco śledzić wszystkie zamówienia w SCP , śledzić drogę wysłanej przesyłki Produktów, przyjmować zwroty i odpowiadać na reklamacje Kupujących, a także odpowiadać niezwłocznie (w ciągu jednego dnia roboczego) na zapytania kierowane do Juglo Ltd w stosunku do oferowanych przez Sprzedającego Produktów.
 2. Sprzedający zobowiązany jest do utrzymywania odpowiedniego zapasu magazynowego Produktów oraz na bieżąco aktualizować stany magazynowe a także informować o tym na Stronie Internetowej Juglo pl.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania swojej oferty, a w przypadku zmiany jej warunków lub dostępności danego Produktu niezwłocznie o tym informować poprzez SCP.
 4. Sprzedający do każdej transakcji wystawi odpowiednią fakturę sprzedaży i naliczy prawidłowy podatek VAT, oraz niezwłocznie wyśle fakturę do Kupującego.
 5. Sprzedający oferować będzie jedynie Produkty o odpowiednim okresie przydatności do użycia, Produkty nie będące na liście Produktów Zakazanych, oraz zobowiązuje się ponieść wszelką odpowiedzialność za naruszenie tego zobowiązania. W przypadku gdyby z tego tytułu powstały jakiekolwiek roszczenia wobec Juglo Ltd, Sprzedający  niezwłocznie podejmie wszelkie prawnie dostępne kroki celem zwolnienia Jugl Ltd od takiej odpowiedzialności, a jeżeli nie będzie już to możliwe, wyrówna Juglo Ltd wszelkie koszty , straty i szkody z tego tytułu powstałe.
 6. Sprzedający na zasadzie wyłączności ponosi odpowiedzialność za umieszczane na SCP treści. W żadnym wypadku nie będzie uprawniony do zamieszczania na SCP jakichkolwiek treści nie związanych z Produktem i warunkami jego sprzedaży, a w szczególności nie będzie wykorzystywał SCP jako portalu reklamowego, nie będzie zamieszczał tam treści obraźliwych, nieobyczajnych, sprzecznych z obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie (UK) i w Polsce prawem, nawołujących do nienawiści lub promujących faszyzm, rasizm, i naruszające prawa człowieka. Sprzedający wyraża zgodę na niezwłoczne usunięcie przez Juglo Ltd takich treści, oraz zobowiązuje się ponieść wszelką odpowiedzialność za naruszenie tego zobowiązania. W przypadku gdyby z tego tytułu powstały jakiekolwiek roszczenia wobec Juglo Ltd, Sprzedający niezwłocznie podejmie wszelkie prawnie dostępne kroki celem zwolnienia Jugl Ltd od takiej odpowiedzialności, a jeżeli nie będzie już to możliwe, wyrówna Juglo Ltd wszelkie koszty

, straty i szkody z tego tytułu powstałe.

 1. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić aby wszelka korespondencji z Juglo Ltd odbywała się za pośrednictwem adresu mailowego info@Juglo.com
 2. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania lojalnego wobec Juglo Ltd, w związku z czym powstrzyma się od bezpośredniego nawiązywania kontaktów z Klientami z pominięciem Strony Internetowej Juglo pl. a także nie będzie odpowiadać na żadne zapytania Klientów kierowane do niego z pominięciem Strony Internetowej Juglo pl. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie zaprzestać takich

praktyk, wyrównać Juglo Ltd wszelkie wynikające z tego tytułu szkody, a w ostateczności przyjmuje do wiadomości, że może zostać usunięty przez Juglo Ltd ze Strony Internetowej Juglo pl.

 1. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa w tym: przepisów o ochronie danych osobowych, Rodo, sprzedaży konsumenckiej, sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku powstania, ze względu na naruszenie przez Sprzedającego takich przepisów, jakichkolwiek roszczeń wobec Juglo Ltd , Sprzedający niezwłocznie zwolni Juglo Ltd z odpowiedzialności a jeżeli nie będzie to już możliwe, wyrówna Juglo Ltd wszelkie powstałe z tego tytułu szkody.
 2. Sprzedający nie może sprzedawać Produktów naruszając prawa własności innych osób ani prawa własności intelektualnej do Produktów.
 3. Sprzedający na zasadzie wyłączności zobowiązuje się do opłacania wszelkich obciążających go podatków, w wymaganych prawem terminach i kwotach. Jeżeli ze względu na naruszenie tego zobowiązania powstaną wobec Juglo Ltd jakiekolwiek roszczenia , Sprzedający niezwłocznie zwolni Juglo Ltd z takiej odpowiedzialności, a jeżeli nie będzie już to możliwe, wyrówna Juglo Ltd wszelkie koszty , straty i szkody z tego tytułu powstałe.
 1. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Strona Internetowa Juglo pl. stanowi znak towarowy firmy Juglo Ltd. w związku z czym zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do naruszenia praw Juglo Ltd. z tego tytułu, a w przypadku naruszenia praw Juglo Ltd. zobowiązuje się wyrównać Juglo Ltd. wszelkie powstałe z tego tytułu szkody i koszty.
 1. Sprzedający nie może podawać na jakichkolwiek stronach internetowych powstałych w ramach Juglo pl. ani w żądnej innej formie kontaktu z Klientem, linku do własnej strony internetowej ani nie może w jakikolwiek inny sposób promować na Stronie Internetowej Juglo pl. swojej strony internetowej lub strony internetowej osoby trzeciej a także nie może przedstawiać ani promować Produktów (w tym katalogów), o ile znajdują się one w ofercie Sprzedającego zamieszczonej na Stronie Internetowej Juglo pl.
 1. Sprzedający zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt sprawnego i

bezpiecznego (wolnego od wirusów) połączenia internetowego.

 1. Sprzedający otrzyma własny login i hasło do strony internetowej na Juglo pl. Zobowiązany będzie do zabezpieczenia loginu i hasła w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. W przypadku utraty tych danych Sprzedający zobowiązany będzie do niezwłocznego skontaktowania się z Juglo Ltd celem uzyskania nowych danych.
 1. Ceny Produktów

 1. Wszystkie ceny Produktów przedstawiane przez Sprzedającego na Stronie internetowej Juglo pl. nie mogą przekraczać jednorazowo kwoty 150.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT i kosztami dostawy) i muszą być cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

Produkty, których ceny nie będą odpowiadać tym kryteriom zostaną usunięte ze Strony Internetowej Juglo pl.

 1. Jeżeli podana przez Sprzedającego Cena Produktu nie odpowiada rzeczywistości lub nie obejmuje wszystkich elementów ceny Produktu i jego dostawy, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, a Sprzedający nie ma prawa obciążyć Klienta dodatkową opłatą.
 1. Cena sprzedaży Produktu będzie wskazywana wyłącznie przez Sprzedającego za pośrednictwem planu sprzedaży.
 1. Aktualizacja Ceny Produktu winna się pokazać na Stronie w terminie co najmniej 2

godzin.

 1. Juglo Ltd może dyskontować Produkty za pośrednictwem platformy Juglo Deals. Wszelkie zmiany cen wprowadzone w tym trybie przez Juglo nie będą pomniejszać wynagrodzenia Sprzedającego bez jego wyraźnej zgody.
 1. Przyjęcie Zamówienia, Wysłanie Produktu, Czas Obsługi.

 1. Sprzedający jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia i wysyłki Produktu w jak najkrótszym czasie, chyba że inaczej określono Czas Obsługi w ofercie Sprzedającego.
 1. Sprzedający może określić Czas Obsługi w swojej ofercie zamieszczonej na Stronie Juglo

pl. , przy czym Czas Obsługi nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych.

 1. Jeżeli zamówienie ma charakter priorytetowy, Sprzedający winien wysłać do Klienta Produkty w dniu złożenia zamówienia.
 1. Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia Klienta poprzez SCP, o przyjęciu zamówienia (jego realizacji i wysyłce), a także winien odpowiadać na wszelkie pytania Klienta o stanie realizacji zamówienia.
 1. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku naruszenia przez Sprzedającego warunków realizacji zamówienia , Juglo Ltd zachowuje prawo do zwrotu Klientowi zapłaconej ceny, lub jeżeli Klient wniesie uzasadnioną reklamację co do sposobu realizacji zamówienia przez Sprzedającego za pośrednictwem Juglo pl.
 1. Zamówienie jest przyjęte z chwilą otrzymania ceny Produktu przez Sprzedającego. Samo obciążenie karty lub rachunku Klienta nie stanowi przyjęcia zamówienia. Jeżeli zamówienie nie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni traktuje się je jako nieprzyjęte. W takim przypadku Juglo Ltd zwróci Klientowi dokonaną płatność Ceny.
 1. Do przesyłki Sprzedający winien dołączyć fakturę, warunki eksploatacyjne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, atesty i certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia. Sprzedający nie może dołączyć do przesyłki jakichkolwiek materiałów promocyjnych ani innych mogących mieć szkodliwy wpływ na Juglo pl. lub Juglo Ltd.
 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć zamówione Produkty Klientowi w jeden ze wskazanych na SCP sposobów dostawy. Koszt dostawy musi być jednak uwzględniony w cenie Produktu.
 1. Wybór dostawy Produktów należy do Klienta. Sprzedający musi dostarczyć Produkty zgodnie z wybraną przez Klienta opcją lub korzystniejszą dla Klienta jeżeli taka jest dostępna.
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność i ryzyko za właściwe zapakowanie Produktów i ponosi odpowiedzialność za przesłane Produkty do momentu dostarczenia ich Klientowi, w szczególności odpowiada za ich uszkodzenie, utratę , błędne dostarczenie lub niedostarczenie.
 1. Sprzedający musi zapłacić wszelkie opłaty związane z przesłaniem Produktów w tym ewentualne cła, podatki, opłaty przewozowe itp.
 1. Zwroty Produktów, Anulacja Zamówienia (Odstąpienie od Umowy).

 1. Prawo Klienta do zwrotu Produktów uzależnione jest od przyczyny zwrotu oraz od

charakteru prawnego Klienta.

 1. Wszelkie reklamacje w tym wnioski Klienta o zwrot Produktu czy Ceny będą rozpatrywane wyłącznie pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Sprzedający otrzyma powiadomienie o reklamacji czy wniosku Klienta elektronicznie za pośrednictwem SCP.
 1. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację jeżeli Produkt jest wadliwy, błędnie opisany, nie odpowiadający ofercie Sprzedającego, uszkodzony, niekompletny, doręczony bez wymaganych dokumentów lub jeżeli nie zostanie w ogóle doręczony, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu a jeżeli Produktu mu nie doręczono od dnia , w którym Produkt winien być mu doręczony.
 1. Kupujący ma prawo do anulacji zamówienia (odstąpienia od umowy) w każdym przypadku i bez podania żadnej przyczyny w okresie 30 minut od momentu złożenia zamówienia. W takim przypadku Klientowi zostanie niezwłocznie zwrócona zapłacona Cena.
 1. Anulacja zamówienia (odstąpienie od umowy) złożona po upływie 30 minut od momentu złożenia zamówienia (jeżeli nie pochodzi od Konsumenta) lecz nie później niż po upływie 14 dni, wymaga zgody Sprzedającego. W takim przypadku wniosek Kupującego zostanie przesłany elektronicznie Sprzedającemu za pośrednictwem SCP. Sprzedający winien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni) udzielić na taki wniosek odpowiedzi za pośrednictwem SCP. Jeżeli Sprzedający wyrazi zgodę na anulowanie zamówienia Sprzedający w terminie 14 dni zwróci Kupującemu zapłaconą Cenę (także ewentualne koszty doręczenia Produktu jeżeli zapłacił je Kupujący) za pośrednictwem SCP. Sprzedający uprawniony będzie do uzależnienia zwrotu Ceny i kosztów doręczenia od zwrotu Produktu przez Kupującego. W takim przypadku zwrot Ceny i kosztów doręczenia nastąpić winien w terminie 14 dni od dnia zwrotu Produktu przez

Kupującego, o ile Produkt nie zostanie zwrócony w stanie uszkodzonym, nie zostanie zamieniony lub nie będzie nosił znamion użytkowania.

 1. Jeżeli anulacja zamówienia następuje po doręczeniu Kupującemu Produktu lub po jego wysyłce do Kupującego, Kupujący zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu Produktu do Sprzedającego na swój koszt, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
 1. Kupujący będący Konsumentem uprawniony jest do anulacji zamówienia (odstąpienia od umowy) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu lub dnia, w którym produkt powinien być mu doręczony. Oświadczenie o anulacji Zlecenia Kupujący wysyła elektronicznie za pośrednictwem SCP. Sprzedający winien niezwłocznie udzielić na taki wniosek odpowiedzi za pośrednictwem SCP.
 1. Uprawnienie Kupującego do anulacji zlecenia nie ma zastosowania do Produktów:
 1. Stanowiących usługi, które zostały w całości wykonane przez Sprzedającego.
 2. Których cena uzależniona jest od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do anulacji zamówienia.
 3. Które są nieprefabrykowane , wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub

służące zaspakajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Które ulegają szybkiemu zepsuciu, lub posiadają krótki termin przydatności do spożycia.
 2. Które są dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Które po otwarciu opakowania ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Które stanowią napoje alkoholowe, a ich dostarczenie następuje dopiero po 30 dniach , a ich cena zależy od wahań na rynku, na który Sprzedający nie ma kontroli.
 5. Co do których Kupujący wyraźnie żądał aby Sprzedający do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.

 1. Które stanowią nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapakowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Które stanowią dzienniki, periodyki lub czasopisma, chyba że zamówienie dotyczy

prenumeraty.

 1. Nabytych na podstawie aukcji publicznej.
 2. Dotyczących świadczenia usług zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi , sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie określono dzień świadczenia usługi.
 3. Które dotyczą treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, których dostarczenie nastąpiło za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Kupujący będący Konsumentem w przypadku prawidłowej anulacji zamówienia winien zwrócić Produkty Sprzedającemu na swój koszt, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 dni. Pod warunkiem otrzymania zwróconego Produktu, Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą Cenę za Produkty objęte anulacją zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Produktu.
 1. Jeżeli zwrócony Produkt nosi znamiona użytkowania lub uszkodzenia, Sprzedający uprawniony jest do pomniejszenia zwracanej Ceny stosownie do obniżenia wartości zwracanych Produktów.
 1. Wszelkie zwroty Produktów Kupujący dokonuje na adres Sprzedającego podany w SCP.
 1. Płatności.

 1. Wszelkie płatności za zakup Produktów oferowanych przez Sprzedających na Stronie Internetowej Juglo pl. odbywać się będą wyłącznie na rzecz Sprzedających za pośrednictwem jednak Strony Internetowej Juglo pl. Płatności wykonywane poprzez bramki płatnicze online będą rejestrowane na wskazanym przez  Sprzedającego rachunku bankowym.
 1. Dokonując zamówienia Produktów Kupujący zobowiązany będzie do dokonania płatności poprzez kliknięcie zakładki „Kup teraz” a następnie „Kasa” . Płatność zostanie pobrana automatycznie zgodnie z procedurą płatności.
 1. Po dokonaniu płatności Ceny przez Kupującego środki pieniężne przechowywane zostaną przez Juglo Ltd do momentu oznaczenia zamówienia przez Sprzedającego w SCP jako wysłanego. W takim przypadku środki pieniężne zostaną dopiero przekazane Sprzedającemu. W okresie pomiędzy wpłatą przez Kupującego Ceny a przekazaniem środków pieniężnych Sprzedającemu transakcja będzie traktowana jako Płatność Zawieszona.
 1. Sprzedający wyznacza Juglo Ltd jako swojego agenta obsługującego płatności, a w szczególności zarządzania płatnościami i dokonywania zwrotów środków pieniężnych w sytuacjach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 1. Juglo Ltd powiadomi Sprzedającego pocztę elektroniczną o zamówieniach oczekujących na wysłanie w swoim SCP, przy czym Juglo Ltd nie gwarantuje skuteczności poczty elektronicznej za działania której nie odpowiada.
 1. Po uzyskaniu przez Sprzedającego takiego powiadomienia Sprzedający będzie zobowiązany do realizacji zamówienia Kupującego zgodnie z niniejszym Regulaminem, korzystając z dostępu do SCP. Sprzedający winien wcisnąć w SCP zakładkę „Wyślij” , co będzie potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Niekiedy Kupujący uprawniony będzie do zapłaty Ceny Produktów za pomocą Kodów Rabatowych otrzymanych od Juglo Ltd za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. Nie ma to jednak wpływu na uzyskanie zapłaty przez Sprzedającego.
 1. Juglo Ltd nie będzie pobierać od Sprzedającego ani Kupującego żadnych płatności za

korzystanie ze strony internetowej Juglo pl.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności i Odszkodowania.

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Juglo Ltd za:
 • śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane świadomie lub poprzez zaniedbanie Juglo Ltd jego pracowników, agentów i podwykonawców.
 • oszustwo lub zawinione wprowadzenie w błąd.
 1. Z zastrzeżeniem pkt 9.1. Juglo Ltd nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani Sprzedającego za wszelkie szkody (w tym utracone przychody) spowodowane działalnością Strony Internetowej Juglo pl, czy też sprzedażą Produktów, spowodowane naruszeniem warunków niniejszego Regulaminu, naruszeniem warunków umowy zawartej ze Sprzedającym, czynami niedozwolonymi, naruszeniem obowiązków ustawowych.
 1. Juglo Ltd nie ponosi odpowiedzialności wobec Sprzedającego za Produkty sprzedawane za pośrednictwem Strony Internetowej Juglo pl. , a w szczególności ich utraty, uszkodzenia czy zagubienia. Sprzedający winien wykupić odpowiednie ubezpieczenia od takich strat.
 1. Juglo Ltd nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za wady Produktów, ich niezgodność z opisem, brak realizacji zobowiązań gwarancyjnych, itp.
 1. Sprzedający oświadcza , że zwalnia Juglo Ltd z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, roszczenia, wydatki szkody i straty w tym za wszelkie podatki, opłaty, cła, koszty sądowe i administracyjne, kary, koszty prawne, itp. , które mogłyby obciążać Juglo Ltd w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej Juglo pl przez Sprzedającego.
 1. Juglo Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Sprzedającego lub Kupującego w związku z czasowymi przerwami w funkcjonowaniu Strony Internetowej Juglo pl. związanymi z jej okresowymi aktualizacjami i konserwacją.
 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

 1. Zachowując uprawnienia wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, Juglo Ltd uprawniony będzie do rozwiązania umowy na korzystanie ze Strony Internetowej Juglo pl ze Sprzedającym w trybie natychmiastowym, w sytuacji:
 1. Gdy Sprzedający dopuści się rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu 14 dni na usunięcie naruszeń, nie uczyni tego.
 2. Zostanie wszczęte wobec Sprzedającego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, lub zostanie wszczęta egzekucja w stosunku do jego majątku.
 3. Sprzedający zawiesił swoją działalność gospodarczą lub ją zakończył.
 4. Sprzedający zalega z zapłatą jakichkolwiek należności wobec Juglo Ltd.
 1. Z tych samych względów co powyżej, Juglo Ltd uprawnione będzie również do ograniczenia dostępu Sprzedającemu do SCP.
 2. Juglo Ltd. oraz Sprzedający uprawnieni są do rozwiązania umowy na korzystanie ze Strony Internetowej Juglo pl. za jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec następnego miesiąca.
 1. Konsekwencje Rozwiązania Umowy.

 1. Po rozwiązaniu Umowy zgodnie z rozdziałem X , Sprzedający zobowiązany będzie do niezwłocznego zapłacenia Juglo Ltd wszystkich zaległych należności , w  tym Miesięcznych Opłat z tytułu Subskrypcji, innych opłat, kosztów, odszkodowań, podatków, ceł należnych w oparciu o niniejszy Regulamin , wraz z należnym podatkiem VAT.
 1. Sprzedający zwróci Juglo Ltd wszystkie rzeczy i prawa stanowiące jego własność, które znajdują się w posiadaniu Sprzedającego.
 1. Rozwiązanie umowy nie wygasza istnienia jakichkolwiek praw i zobowiązań istniejących w momencie rozwiązania umowy.
 1. Wszystkie udzielone Sprzedającemu licencje związane z korzystaniem ze Strony Internetowej Juglo pl. wygasają wraz z rozwiązaniem umowy.
 1. Wszystkie klauzule i zobowiązania związane z realizacją Umowy pozostają w mocy, jeżeli z ich treści lub istoty wynika, iż mają obowiązywać również po rozwiązaniu umowy. Dotyczy to w szczególności zobowiązań do ochrony danych osobowych i praw intelektualnych.
 1. Juglo Ltd zachowa prawo do przekazania danych kontaktowych Sprzedającego, jeżeli zwróci się o to Kupujący pozostający w sporze ze Sprzedającym.
 1. Poufność.

 1. Juglo Ltd i Sprzedający podejmą wszelkich środków ostrożności w celu zabezpieczenia wszystkich informacji dotyczących Produktu jak i osoby Sprzedającego i nie będzie ich udostępniać osobom trzecim, chyba że wprost wynika to z postanowień niniejszego Regulaminu lub wyrazi na to zgodę Sprzedający.
 1. Sprzedający zachowa w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące współpracy Stron w ramach Strony Internetowej Juglo pl.
 1. Zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywać przez okres 2 lat od momentu rozwiązania Umowy o korzystanie ze Strony Internetowej Juglo pl.
 1. Kupujący.

 1. Kupujący ma bezpłatny dostęp do Strony Internetowej Juglo pl. w części dotyczącej sklepów internetowych Sprzedających.
 1. Kupujący zobowiązany jest przed dokonaniem zakupu jakichkolwiek Produktów oferowanych na Stronie Internetowej Juglo pl. szczegółowo zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i dołączonych do niego załączników.
 1. Pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Klient może dokonywać zakupów Produktów na warunkach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Potwierdzeniem zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacji będzie kliknięcie przez Klienta wybranej opcji „Przeczytałam/em i Zaakceptowałam/em” na Stronie Internetowej Juglo pl.
 1. Po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków użytkowania Strony Internetowej Juglo pl. a także warunków sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedających na Stronie Internetowej Juglo pl. w trybie wskazanym w pkt. 13.4 , Kupujący nie będzie mógł w żadnym wypadku powoływać się na nieznajomość lub nieobowiązywanie niniejszego Regulaminu w stosunku do Niego ani w stosunku do zawartych umów sprzedaży Produktów.
 1. Prawa własności intelektualnej.

 1. Wszelkie prawa autorskie do Strony Internetowej Juglo pl. jako całości jak i do poszczególnych jej elementów stanowią przedmiot własności Juglo Ltd. Dotyczy to w szczególności, nazwy, układu graficznego, sposobu nawigacji po stronie, kodów źródłowych, dokumentów i regulaminów, a także wszelkich sporządzonych przez Juglo Ltd materiałów prezentowanych na Stronie Internetowej Juglo pl.
 1. Bez wyraźnej pisemnej zgody Juglo Ltd nie jest możliwe korzystanie przez kogokolwiek z objętych prawem autorskim Juglo Ltd jakichkolwiek praw, materiałów, opracowań, rzeczy czy utworów, w sposób inny niż przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 1. Użytkownik Strony Internetowej Juglo pl. ani żadna inna osoba nie ma prawa bez pisemnej zgody Juglo Ltd dokonywać jakichkolwiek zmian na Stronie Internetowej Juglo pl poza sytuacjami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 1. Juglo Ltd udziela Użytkownikom Strony Internetowej Juglo pl. bezpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z Strony Internetowej Juglo pl w celach promocji i reklamy Produktów oraz ich sprzedaży i zakupu.
 1. Prawami własności intelektualnej Juglo Ltd nie są objęte prezentowane w sklepach internetowych Sprzedających materiały reklamowe, fotografie, cenniki, opisy Produktów, oraz same Produkty, o ile co innego nie wynika z prezentowanych materiałów.
 1. Gwarancja praw własności intelektualnej i odpowiedzialność Sprzedających.

 1. Sprzedający gwarantuje i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż posiada prawa własności intelektualnej (a przynajmniej posiada licencję lub inne prawo) do korzystania lub prezentowania oraz rozporządzania Produktami oraz ich wizerunkiem a także wszelkimi prezentowanymi w swoim sklepie internetowym treściami i utworami takimi jak – fotografia, logo, nazwa, opis, instrukcja obsługi, oferta, itp., które udostępnia lub zamieszcza na Stronie Internetowej Juglo pl. w jakiejkolwiek formie.
 1. Sprzedający gwarantuje i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, że zamieszczenie na Stronie Internetowej Juglo pl. jakichkolwiek materiałów i utworów dostarczonych przez Sprzedającego lub wskazane przez niego osoby, nie narusza praw własności intelektualnej żadnej innej osoby i nie narazi Juglo Ltd na odpowiedzialność z tego tytułu

, a gdyby tak się stało to niezwłocznie zwolni Juglo Ltd z takiej odpowiedzialności lub wyrówna powstałą szkodę wraz z wszystkimi powstałymi w związku z tym kosztami, w tym kosztami ekspertyz, pomocy prawnej, kosztami sądowymi lub administracyjnymi.

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcie praw własności intelektualnej oznacza wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne, w szczególności prawa do znaków towarowych i wzorów użytkowych, prawa do nazwy firmy jak i jej logo czy znaku graficznego, praw do domeny internetowej, praw do bazy danych lub programów komputerowych lub audiowizualnych, do know-how, jak i wszelkich objętych prawem własności intelektualnej tajemnic handlowych, i to w każdym przypadku i bez względu  na to czy są zarejestrowane czy też nie są zarejestrowane, z uwzględnieniem wszystkich złożonych wniosków i praw do ich ubiegania się i przyznania, odnowienia lub przedłużenia, oraz praw do ubiegania się o przyznanie pierwszeństwa z takich praw, a także wszystkich podobnych lub równoważnych praw lub form ochrony własności intelektualnej , które obecnie obowiązują lub mogą obowiązywać w dowolnej części świata.
 1. Prawo właściwe i Jurysdykcja.

16.1. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Strony Internetowej Juglo pl. w tym roszczenia związane z uczestnictwem na Stronie Internetowej Juglo pl. podlegają prawu Szkocji oraz jurysdykcji właściwych Sądów dla Glasgow w Szkocji.

 1. Postanowienia końcowe.

 1. Juglo Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie wykonanie lub opóźnienie wykonania jakichkolwiek obowiązków związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej Juglo pl. jeżeli wynika to z okoliczności lub przyczyn obciążających Użytkowników lub osoby trzecie pozostające poza efektywną kontrolą Juglo Ltd.
 1. Żaden z Użytkowników Strony Internetowej Juglo pl. ani żadna osoba trzecia nie może cedować (przenosić), lub podzlecać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub zawartych zgodnie z nim umów sprzedaży Produktów na inne osoby. To samo dotyczy modyfikacji lub ingerencji w prawa i obowiązki Juglo Ltd wynikające z niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelka korespondencji listowa, faksowa czy mailowa będzie uważana za prawidłowo doręczoną jeżeli zostanie wysłana na ostatnio podany adres pocztowy, numer faksu lub adres mailowy Użytkownika.
 1. Korespondencja wysłana drogą faksową kub mailowa uważana będzie za doręczoną następnego dnia po jej wysłaniu. Korespondencja wysłana drogą pocztową będzie uważana za doręczoną z chwilą doręczenia.
 1. Żadne zrzeczenie się przez Juglo Ltd swoich praw nie może być interpretowane rozszerzająco i nie będzie miało zastosowania do innych sytuacji obecnie i w przyszłości.
 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, niewykonalne lub bezskuteczne, lub zostanie uznane za takie w przyszłości przez jakikolwiek sąd lub inny organ władzy , nie wpłynie to na obowiązywanie niniejszego Regulaminu w pozostałym zakresie.
 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi ani nie może być uważane za nawiązanie współpracy Juglo Ltd z Użytkownikami w formie partnerstwa, spółki, konsorcjum czy jakiejkolwiek innej organizacji. W żadnym wypadku żaden z Użytkowników nie będzie mógł być uznawany za agenta czy przedstawiciela Juglo Ltd.
 1. Na postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą powoływać się osoby trzecie nie będące Użytkownikiem ani Juglo Ltd.
 1. Zmiana niniejszego Regulaminu możliwa jest jedynie przez Juglo Ltd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Strony Internetowej Juglo pl.

Produkty Zakazane

 1. Produkty które są nielegalne w jakikolwiek możliwy sposób co do ich wytwarzania jak i oferowania i obrotu na podstawie przepisów ogólnych lub lokalnych.
 2. Materiałów wybuchowych, broni, amunicji , części zamiennych do nich i związanych z nimi

przedmiotami.

 1. Zwierząt, ich części i produktów pochodzenia zwierzęcego.
 2. Towarów podrobionych , nieautoryzowanych, nielicencjonowanych.
 3. Zabawki nie oznaczone znakiem CE.
 4. Wyrobów medycznych nie oznaczonych znakiem CE.
 5. Towarów elektronicznych nie oznaczonych znakiem CE, nie posiadających wtyczki do sieci

elektrycznej.

 1. Towarów wycofanych z obrotu ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa.
 2. Produktów naruszających prawa własności intelektualnej osoby trzeciej.
 3. Produktów promujących, gloryfikujących lub przedstawiających treści nienawiści, nierówności,

przemocy, rasizmu, faszyzmu itp.

 1. Produkty medyczne nie dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Produkty weterynaryjne nie dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niebezpieczne związki chemiczne w tym: pestycydy, detergenty, biocydy, o ile nie są częścią składową produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .